Elérhetőségeink

Biopsol Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Email: info@biopsol.hu

Általános rendelkezések
Engedélyezési eljárás
Eseti felhasználási engedély
Az áruk kölcsönös elismerésének különös szabályai
Az engedély formája és tartalma
Az engedély ismételt megadása
Az engedély módosítása,szüneteltetése,visszavonása
A termésnövelő anyagok tárolása
A termésnövelő anyagok csomagolása és forgalmazása
A termésnövelő anyaggal folytatott tevékenységek ellenőrzése
A termésnövelő anyagok felhasználása
Kísérleti felhasználas
Záró rendelkezések
1. számú melléklet a 36/ 2006 FVM rendelethez
2. számú melléklet a 36/ 2006 FVM rendelethez
3. számú melléklet a 36/ 2006 FVM rendelethez
4. számú melléklet a 36/ 2006 FVM rendelethez

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról


A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
 

Általános rendelkezések

 

1. §1 (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a termésnövelő anyagok, engedélyezésére, tárolására, forgalmazására és felhasználására kell alkalmazni.

(2) A rendelet engedélyezéssel és forgalmazással kapcsolatos előírásait nem lehet alkalmazni az Európai Parlament és a Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) szerint „EK műtrágya”-ként megjelölt műtrágyákra (a továbbiakban: EK műtrágyák).

(3)2 E rendeletet

a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet

előírásaival összhangban kell alkalmazni.

(4)3 A 2003/2003/EK rendelet I., II. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. május 17-i 463/2013/EU bizottsági rendelet előírásainak megfelelő meszező anyagok EK műtrágyaként is forgalomba hozhatók.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Műtrágya: a növények tápanyagellátását szolgáló, iparilag, kémiai úton előállított termésnövelő anyag.

2. Engedélyköteles szerves trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, növényi vagy állati eredetű szerves anyagból iparilag feldolgozott, meghatározott beltartalmú termésnövelő anyag.

3. Ásványi trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, ásványi eredetű, iparilag előállított termésnövelő anyag.

4. Komposzt: a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgáló, szerves, szervetlen és ásványi eredetű anyagokból külön jogszabály előírásainak megfelelő komposztálás útján előállított termésnövelő anyag.

5. Gilisztahumusz: a növények tápanyagellátását javító, illetve a talaj termőképességének növelését befolyásoló, rostált gilisztaürülék.

6. Talajjavító anyag: a talaj kedvezőtlen tulajdonságainak megváltoztatására, illetve a kedvező tulajdonságok fenntartására szolgáló, iparilag előállított termésnövelő anyag.

7. Talajkondicionáló készítmény: a talaj fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságaira kedvezően ható, iparilag előállított termésnövelő anyag.

8.4 Mikrobiológiai készítmény: a talaj termékenységét javító, a növény fejlődését befolyásoló és a komposzt mezőgazdasági célú felhasználása esetén a komposztálási folyamatokat elősegítő mikroszervezeteket (baktériumokat, gombákat, algákat) tartalmazó termésnövelő anyag, amely mentes az emberre fertőzőképes és a talaj természetes mikroflóráját kedvezőtlenül befolyásoló szervezetektől.

9.5 Termékcsalád: azonos gyártó által, azonos halmazállapotban, azonos felhasználási céllal gyártott, azonos alapanyagokat különböző összetételben tartalmazó termésnövelő anyagok.

10.6 Növénykondicionáló készítmény: a növények fejlődésére, terméshozamára és általános állapotára kedvezően ható, szerves vagy szervetlen anyagokból előállított készítmény, amely a növényi életfolyamatokra elsődlegesen a tápanyagforgalom befolyásolásán keresztül hat.

11.7 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

12.8 Engedély: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Melléklet 24. pontjában felsorolt engedélyköteles termék forgalomba hozatalára és felhasználására kiadott hatósági határozat.

13.9 Kereskedelmi név: a termésnövelő anyag engedélyben szereplő megnevezése.

14.10 Közepes szervesanyag tartalmú virágföld: olyan termesztő közeg, amely 50-70 m/m% szervesanyag tartalommal és a 3. számú melléklet 9. fejezet 9.1. pontja szerinti garantált minimum tápanyag és szárazanyag tartalommal rendelkezik.

15.11 Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld: olyan termesztő közeg, amely alapanyagként nem tartalmaz hulladékot vagy hulladékból készült komposztot - kivéve alacsony környezeti, valamint környezet-egészségügyi kockázatú zöldhulladékot és a zöldhulladékból készült komposztot -, valamint a 3. számú melléklet 9. fejezet 9.1. pontja szerinti garantált minimum tápanyag, szerves anyag és szárazanyag tartalommal rendelkezik.

16.12 Márkanév: a termésnövelő anyagnak a gyártó vagy forgalmazó által adott megkülönböztető neve.

17.13 Referencianév: az a kereskedelmi név, amelyen a termésnövelő anyag először került engedélyezésre.

18.14 Tartó közeg: olyan termesztő közeg, amely elsősorban gyökereztetésre, és tartóközegként szolgál, garantált tápanyag, szerves anyag és szárazanyag tartalom előírása nélkül.

19.15 Termesztő föld: olyan 12 és 50 m/m% közötti szervesanyag tartalmú termesztő közeg, amely a 3. számú melléklet 9. fejezet 9.1. pontja szerinti garantált minimum tápanyag és szárazanyag tartalommal rendelkezik.
 

Engedélyezési eljárás 

 

3. § (1)16 A termésnövelő anyagok csak akkor hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel, ha

a) vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott kedvező hatást fejtenek ki a talajra vagy a termesztett növényre, előírásszerű és szakszerű alkalmazás során nem okoznak kedvezőtlen mellékhatást a növényre, a talajra, az ember és az állat egészségére, és nem jelentenek megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre,

b)17 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: engedélyező hatóság) által kiadott termésnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkeznek.

(2) A termésnövelő anyagok termékcsaládként is engedélyezhetőek.

(3) A növényvédő szert tartalmazó termésnövelő anyagokra a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat is alkalmazni kell.

(4)18 A termésnövelő anyagok az első engedélyben csak a referencianéven, az engedély módosításában több márkanéven és kereskedelmi megnevezéssel is szerepelhetnek, de a termésnövelő anyag kereskedelmi neve egyértelműen megkülönböztethető kell, hogy legyen más engedélyezett, illetve korábban forgalmazott engedélyköteles termék elnevezésétől.

(5)19 Egy adott referencianevű termékhez legfeljebb három márkanév vagy kereskedelmi név engedélyezhető.

4. §20 (1)21 A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására a gyártó, illetve a gyártó hozzájárulása alapján bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kérelme alapján adható engedély. Amennyiben nem a gyártó az engedélyes, a gyártónak nyilatkoznia kell az engedélyes személyéről. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a termék a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek megfelel.

(2) Amennyiben a közölt adatok vagy a benyújtott dokumentációk valószínűsítik, hogy a termék a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek nem felel meg, az engedélyező hatóság a kérelmező számára előírhatja további dokumentációk benyújtását és vizsgálatok elvégeztetését.

(3) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, egy példányban kell az engedélyező hatósághoz benyújtani.

(4)22 A kérelmezőnek az engedély iránti kérelemmel együtt a 2. számú mellékletben terméktípusonként meghatározott vizsgálati eredményeket és adatokat kell benyújtania. Egy készítményben több terméktípus együttes jelenléte esetén valamennyi terméktípusra vonatkozó vizsgálatokat el kell végezni.

(5) A 2. számú mellékletben előírt vizsgálatokat (a biológiai vizsgálatok kivételével) az ezen vizsgálatokra akkreditált magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állami (a továbbiakban: EGT megállapodásban részes állam) laboratórium végezhet. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott módszer adott elemre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a bejelentett érték vagy a határérték 10%-a lehet.

(6)23 Engedélyezési célú, biológiai hatékonysági vizsgálatot az erre hatáskörrel rendelkező hatóságon kívül csak a Helyes Kísérleti Gyakorlatra (a továbbiakban: GEP) vonatkozó minősítéssel (a továbbiakban: GEP-minősítés) rendelkező vizsgálóhely végezhet. Más EGT megállapodásban részes államban végzett akkreditált vizsgálatok közül azok fogadhatók el, amelyeket agroökológiai szempontból a magyarországihoz hasonlónak tekinthető, az Európai és Földközi-tengeri Növényvédelmi Szervezet (EPPO) PP 1/241(1) számú dokumentuma által meghatározott délkeleti zónában végeztek. A 2. számú melléklet szerint szükséges biológiai hatékonysági vizsgálatok esetében a szabadföldi vizsgálatok a nem növényspecifikus készítmények esetében tenyészedényes vizsgálatokkal, a kultúracsoportonként végzett vizsgálatok művelési áganként végzett vizsgálatokkal helyettesíthetők.

4/A. §24 (1) Hulladékot vagy mellékterméket tartalmazó termésnövelő anyagok esetén az engedélyező hatóság a hulladék és a melléktermék minőségétől függő további vizsgálatokat ír elő.

(2) Termékcsalád engedélyezése esetén a 2. számú mellékletben előírt vizsgálatokat az engedélyező hatósággal - a közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentő alapanyagok alapján - előzetesen egyeztetett termékekkel kell elvégeztetni. Termékcsalád tagjainak az alapanyag százalékos összetételében el kell térniük egymástól.

(3) Az engedélyezési eljárás során előírt további vizsgálatok esetén az engedélyező hatóság hatósági mintavételt írhat elő vagy mintát vehet.

Eseti felhasználási engedély25

 

4/B. §26 (1) Az engedélyező hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett termésnövelő anyag felhasználását az engedélyben előírt felhasználástól eltérő területen vagy módon - a kísérleti célú felhasználást ide nem értve -, amennyiben

a) az alkalmazását közérdek (így például aszálykár, fagyveszély) indokolja, és

b) olyan ismeretek állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy a termésnövelő anyag a kérelmezett alkalmazási területen hatásos.

(2) Az eseti engedély iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(3) Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatja

a) a mezőgazdasági tevékenységet folytató földhasználó és termelő, továbbá

b) akinek a tevékenysége ezt indokolja (így például ökológiai gazdálkodásra alkalmas termésnövelő készítményeket minősítő szervezetek).

(4) Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell azokat az alátámasztó adatokat, illetve vizsgálatokat (irodalmi adatok, azonos agroökológiai térségben végzett hatékonysági vizsgálatok), amelyek bizonyítják, hogy a termésnövelő anyag

a) a kérelmezett alkalmazási területen hatásos,

b) a kérelmezett alkalmazási területen nem okoz kedvezőtlen mellékhatást a növényekre, a talajra, az ember és az állat egészségére, továbbá nem jelent megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre.

(5) Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs időszakra korlátozott időtartamra érvényes.

Az áruk kölcsönös elismerésének különös szabályai


5. § (1) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termésnövelő anyagoknak, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme, a fogyasztók védelme, valamint a környezet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(2)27 A védelem egyenértékűségének megállapíthatósága érdekében kérelmet kell benyújtani az engedélyező hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény szerinti egyenértékűség megállapíthatóságához szükséges dokumentumokat.

(3)28 Az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban előállított termésnövelő anyagok tekintetében a védelem egyenértékűségét az engedélyező hatóság az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően vizsgálja.

(4) A termék az egyenértékűséget megállapító határozat alapján, annak jogerőre emelkedésétől számított 10 éven keresztül hozható forgalomba.

(5) A biológiai vizsgálatok megfelelőségét a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabály, valamint az EPPO útmutatók figyelembevételével kell elbírálni.

(6) Amennyiben a benyújtott dokumentáció alapján a védelem egyenértékűség nem állapítható meg, az engedélyező hatóság előírhatja a 2. számú melléklet szerinti hiányzó vizsgálatok elvégeztetését és bekérheti a hiányzó adatokat. Nem szükséges a hiányzó vizsgálatok elvégzése, ha a kérelemhez csatolt vagy az eljárás során benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a forgalmazni kívánt termék megfelel a 3. számú melléklet előírásainak. Ebben az esetben az engedélyező hatóság a 7. § szerinti forgalombahozatali és felhasználási engedélyt adja ki.

(7) A védelem egyenértékűségének vizsgálatáért külön jogszabályban meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

6. §29

Az engedély formája és tartalma

 

7. § (1) Az engedély akkor adható meg, ha a termésnövelő anyag megfelel

a) a kérelemben megjelölt felhasználási célnak,

b)30 a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak,

c) a 3. számú mellékletben terméktípusonként meghatározott minőségi előírásoknak,

d)31 a 3. számú mellékletben a toxikus elemekre előírt határértékeknek azzal, hogy a toxikus elemek határértéke 0,5 l/ha felhasználási mennyiség alatt a 3. számú mellékletben előírt határérték háromszorosa lehet, 0,5 l/ha és 1 l/ha felhasználási mennyiség között a 3. számú mellékletben előírt határérték kétszerese lehet.

(2)32 A külön jogszabály szerinti mentett humuszos termőréteg termésnövelő anyagként önmagában nem engedélyezhető, de termesztő közeg előállításához annak összetevőjeként felhasználható és az így előállított anyag termésnövelő anyagként engedélyezhető.

(3) Az engedélyről az engedélyező hatóság engedélyokiratot állít ki.

(4)33

(5) Az engedélynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a termésnövelő anyag kereskedelmi nevét,

b) a termésnövelő anyag típusát,

c)34 a gyártó nevét, címét és statisztikai számjelét, a gyártás helyszínét, bérgyártás esetén a bérgyártó nevét, címét, statisztikai számjelét,

d) az engedélyes nevét, címét és statisztikai számjelét,

e)35 a készítmény teljes összetételét, az előállításához felhasznált alapanyagok százalékos arányát és azok származási helyét, valamint a készítményre vonatkozó minőségi előírásokat,

f) a felhasználási előírást,

g)36 a munka-egészségügyi és környezet-egészségügyi előírásokat, az alkalmazás során előírt védőeszközöket, az elsősegély-nyújtási eljárást, és

ga) a 67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek alapján a veszélyességi besorolást, veszélyjeleket, R-, S- és különleges S-mondatokat, vagy

gb) az 1272/2008/EK rendelet alapján a veszélyességi besorolást, veszélyjeleket, H- és P-mondatokat,

h) a környezetvédelmi előírásokat,

i) a termésnövelő anyag tűzveszélyességi osztályba sorolását,

j) a tárolás, a csomagolás, az eltarthatóság jelölését,

k)37 az engedély hatályát (év, hónap, nap),

l) a csomagolóeszközön, illetve a kísérőokmányon a 4. számú melléklet szerint kötelezően feltüntetendő adatokat,

m) a termésnövelő anyag - kérelmező által megadott - vámtarifaszámát hat számjegyig,

n)38 a lejárt felhasználhatósági idejű termésnövelő anyag kezelésére vonatkozó előírásokat,

o) az engedélyező hatóság által előírt egyéb előírásokat.

(6)39 Az engedélyes engedélyokiratának megsemmisülése, elvesztése esetén az engedélyező hatóságtól kérheti az engedély másodlatának - külön jogszabályban megállapított díj ellenében történő - kiadását.

(7)40 Az engedélyező hatóság hivatalos honlapján közzé kell tenni az engedélyezett termésnövelő anyagok engedélyokiratának adatait, az engedély lejártának időpontját, valamint, ha az intézkedésre egészségügyi vagy környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó körülményeket.

Az engedély ismételt megadása

 

8. § (1)41 Az engedély 10 évig hatályos. Ezt követően az engedély ismételt megadását lehet kérni.

(2)42 A termésnövelő anyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedély ismételt megadására a 4-4/B. és 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy az előző engedélyezési eljárásban benyújtott biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok ismételten benyújthatók.

(3)43 Amennyiben a termésnövelő anyag engedélyben meghatározott jogosultsági ideje lejárt, az engedélyes az engedélyben szereplő határnapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedők, valamint a felhasználók számára. A nagy- és kiskereskedő a termésnövelő anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártától számított 6 hónapig forgalmazhatja. A termésnövelő anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártától számított 18 hónapig lehet felhasználni. Az egyes határnapokat a határozat rendelkezései szerint a címkén fel kell tüntetni.
 

Az engedély módosítása, szüneteltetése, visszavonása 44

 

9. §45 (1) Az engedélyező hatóság az engedélyt kérelemre vagy hivatalból módosíthatja, ha új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a termésnövelő anyag az előírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember és állat egészségét, talajt, illetve a környezetet, továbbá az engedélyben meghatározott növényi kultúrákat is.

(2)46 Az engedély módosítását az engedélyes kérheti. A módosítási kérelemhez csatolni kell azokat az adatokat és vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentációt, amely megalapozza az engedély módosítását. Az engedély módosítására az engedélyezési eljárás szabályait kell alkalmazni.

(2a)47 Az engedély módosításával egyidőben az engedélyes kérelmezheti, hogy a termésnövelő anyag raktáron és kereskedelemben lévő készleteit az engedély érvényességi ideje alatt, de legfeljebb két évig, a módosítást megelőző engedélynek megfelelő címkével és csomagolásban is forgalomba hozhassa.

(3)48 Amennyiben az engedélyező hatóság az engedélyt hivatalból módosítja és a módosítás az engedélyes számára a korábbiakhoz képest hátrányosabb követelményeket támaszt, az engedélyt úgy kell módosítani, hogy az új követelmények alkalmazására kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre.

(4) Az engedély szünetelését az engedélyes kérheti. Az engedélyező hatóság az engedélyt hivatalból felfüggeszti.

(5)49 Az engedély szünetelésének és felfüggesztésének időtartama alatt a termésnövelő anyagot nem lehet forgalomba hozni és forgalomban tartani.

(6) Az engedélyező hatóság hivatalból elrendeli az engedély felfüggesztését

a) az engedélyesnek a termésnövelő anyag forgalomba hozatalához való jogosultságával kapcsolatos per esetén, annak jogerős befejezéséig, illetve megszűnéséig,

b)50 a termékállandóság vizsgálatakor és a forgalmazás ellenőrzésekor megállapított hiányosságok, minőségi kifogások esetén, amennyiben

ba) a termékállandóság vizsgálata során egymást követő két éven belül legalább öt különböző gyártási számú vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel vizsgálata során a hatóanyag tartalom nem felel meg az engedélyokirat előírásainak,

bb) a termékállandóság két éven belül végzett három különböző gyártási számú vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel vizsgálata során a toxikus elem, só vagy szerves szennyező tartalom bármely paraméterének vonatkozásában nem felel meg az engedélyokirat előírásainak,

bc) a higiénés mikrobiológiai vizsgálatok eredménye két éven belül végzett három különböző gyártási számú vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel vizsgálata esetében bármely paraméter vonatkozásában nem felel meg az engedély előírásainak,

bd) a termékállandóság két éven belül végzett három különböző gyártási számú vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel vizsgálata során a vizsgált minták csírázásgátló hatásúak,

be) a ba)-bc) ponton túl az engedélyokiratban foglalt további minőségi feltételnek nem felel meg a termék, vagy

bf) a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a termék előállításához nem az engedélyben meghatározott alapanyagokat használtak fel.

(6a)51 Az engedélyező hatóság a kártalanítási igény kizárásával a termésnövelő anyagok visszahívását elrendeli, amennyiben a felfüggesztő határozat a termék készleteinek további felhasználását megtiltja. Az engedélyes, az importőr, illetve képviselője, vagy az általuk megbízott megfelelő jogosultsággal és felkészültséggel rendelkező fél a termésnövelő anyagot az országból történő kivitelre vagy országon belüli ártalmatlanításra köteles visszavenni.

(6b)52 Az engedély felfüggesztése az engedélyes kérelmére megszüntethető, ha bemutatja a termék minőségi problémáinak okait, azok megszüntetésére tett intézkedéseket, és a hibák kijavítása után gyártott termék hatósági mintavételt követő vizsgálati eredményeit.

(7) Az engedély módosítása, szünetelése, illetve felfüggesztése az engedély hatályát nem hosszabbítja meg.

(8) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyes ezt kérelmezi,

b) az engedélyezési követelmények valamelyike utólag megváltozik és az erről történő tájékoztatásnak az engedélyes az adatszolgáltatásban nem tesz eleget, ezért az utólag elvégzett vizsgálat eredménye szerint valamely már engedélyezett termék nem felel meg a megváltozott engedélyezési követelményeknek,

c) új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a termésnövelő anyag az előírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember és állat egészségét, talajt, illetve a környezetet, továbbá az engedélyben meghatározott növényi kultúrákat is.

(9)53 Az engedélyező hatóság a kártalanítási igény kizárásával a termésnövelő anyagok visszahívását elrendeli, amennyiben a visszavonó határozat a termék készleteinek további felhasználását megtiltja. Az engedélyes, az importőr, illetve képviselője, vagy az általuk megbízott megfelelő jogosultsággal és felkészültséggel rendelkező fél a termésnövelő anyagot az országból történő kivitelre vagy országon belüli ártalmatlanításra köteles visszavenni.

(10)54 A termésnövelő anyag engedélyének kérelemre történő visszavonása esetén az engedélyes a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedők számára. A nagy- és kiskereskedők a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapig értékesíthetik a terméket. A termésnövelő anyagot a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapig lehet felhasználni. Az engedélyező hatóság az előbbiektől - kérelemre, illetve hivatalból hozott döntése alapján - indokolt esetben eltérhet. Az egyes határnapokat a visszavonó határozat rendelkezései szerint kell a címkén feltüntetni.

A termésnövelő anyagok tárolása

 

10. § (1) A tárolás során meg kell akadályozni a termésnövelő anyag hatóanyag-tartalmának csökkenését, fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását, és meg kell tartani a környezet és vízvédelmi előírásokat.

(2) Termésnövelő anyag raktározására szolgáló tároló kizárólag olyan helyen létesíthető, ahol a legmagasabb talajvízszint és a tároló aljzat szintje közötti különbség legalább 1,5 méter, és a csapadékvíz elvezetése biztosított oly módon, hogy a tárolt készítménnyel ne érintkezzen. Nem létesíthető tároló különösen külön jogszabály szerinti hullámtéren, fakadó vizes területen, vízbázisok védőterületén, árvízi tároló területén, parti védősáv területén, vízjárta területen, ivóvízkivételtől számított 50 méteren belül, bányatavak 300 méteres parti sávjában.

(3) Szilárd műtrágya kizárólag olyan fedett, szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ami védett az ár- és belvíz veszélyeztetettségétől, ahol biztosított, hogy a tárolt anyag nem okoz sem közvetlen, sem közvetett bevezetést a felszín alatti vízbe, valamint a kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható.

(4) Különböző hatóanyag-tartalmú ömlesztett műtrágyákat egy tároló térben elkülönítetten kell elhelyezni, beazonosítható módon, jelzőtáblán, nem vízoldható feliraton feltüntetve az adott helyen tárolt ömlesztett műtrágya nevét, az engedélyokiratban szereplő hatóanyag megnevezését és tartalmát, gyártóját és az elhelyezés dátumát.

(5) Folyékony műtrágya kizárólag olyan csurgás- és csepegésmentes, zárt tartályban tárolható, amelyben a tartály anyaga és a műtrágya között nincs kémiai kölcsönhatás. A tartálynak a túltöltés megakadályozását biztosító műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie. Hőtágulás lehetősége miatt a tartályok teletöltése tilos. A tartályon nem vízoldható feliraton fel kell tüntetni a tartályban tárolt folyékony műtrágya nevét, engedélyokiratban szereplő hatóanyag megnevezését, tartalmát, összetételét, gyártóját és a betöltés dátumát.

(6) A felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban meghatározott kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyag tárolása során be kell tartani a jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket.

(7) A termésnövelő anyagok tárolására szolgáló létesítmények kialakítására és engedélyezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8)55 A 28 tömeg % feletti ammónium-nitrát, illetve a nitrogént ammónium-nitrát formában tartalmazó csomagolt műtrágyák (összetett NPK) olyan körülmények között tárolhatóak, amelyek megakadályozzák a termékek hőciklusok miatti átkristályosodását, napsugárzástól védettek, átszellőztethetőek és nedvességtől mentesek. A tárolás során legfeljebb 8 zsák, legfeljebb 3 raklapsor és legfeljebb 3 big-bag sor kerülhet egymásra. Egy tárolási egységben legfeljebb 300 tonna ammónium-nitrát tartalmú műtrágya tárolható, a tárolási egységek között legalább 10 méter távolságot kell tartani. A tárolási egységek 10 méteres körzetében éghető anyag nem tárolható.
 

A termésnövelő anyagok csomagolása és forgalmazása

 

11. § (1) A termésnövelő anyag csomagolóeszközének meg kell akadályozni a tartalom kiszóródását, kiszivárgását, illetve kiömlését. A csomagolóeszköznek és a záróelemeknek sérülés nélkül meg kell felelnie a megfelelő anyagmozgatás és bármilyen más, a felhasználás során történő rendeltetésszerű igénybevétel követelményeinek.

(2) A termésnövelő anyag csomagolóeszköze külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a termésnövelő anyagot ne lehessen összetéveszteni.

(3)56 A csomagolóeszköz megsérülése miatti átcsomagolás során az eredeti csomagolásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az átcsomagolt, valamint a kis egységbe kiszerelt termésnövelő anyag felhasználhatósági ideje az átcsomagolás következtében nem térhet el a termék eredeti felhasználhatósági idejétől.

(4)57 Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó áru és az ömlesztett áru kísérőokmányán a 4. számú mellékletben felsorolt adatokat és jogszabály által előírt adatokat magyar nyelven kell feltüntetni. A kötelezően feltüntetendő valamennyi adatot egyértelműen el kell különíteni a csomagolóeszközön, a címkén és a kísérő okmányon feltüntetett minden egyéb információtól. A feltüntetett információk nem utalhatnak az engedélytől eltérő tulajdonságokra.

(5)58 A csomagolóeszközön, a címkén és a kísérőokmányon feltüntetett kötelező információknak a forgalmazás és anyagmozgatás során mindvégig jól olvashatónak kell maradniuk, ennek érdekében azokat nem vízoldható és sérüléseknek ellenálló kivitelben kell feltüntetni.

(6)59 Az engedélyezett termésnövelő anyag egy azonos gyártási időszakból, azonos beszerzésű alapanyag-tételek felhasználásával keletkező tételét a nyomonkövethetőség biztosítása érdekében gyártási számmal, vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel kell ellátni.

(7)60 Termesztő közegek, komposztok, szerves trágyák gilisztahumusz és szerves talajjavító anyagok esetében a zsák előlapján a kereskedelmi név alatt, a kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a készítmény szerves anyag tartalmát, a pH-t és a hatóanyag-tartalmat.

(8)61 A címkén feltüntetett kötelező információk legkisebb betűméretét a kiszereléstől függően a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9)62 Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén és kísérőokmányán feltüntetett adatokat tilos átcímkézni, felülcímkézni, kivéve a hatóság kötelezése vagy jogszabályi előírásnak való megfelelés esetén.

12. § (1)63 A termésnövelő anyagot az engedélyben megjelölt kereskedelmi névvel kell forgalomba hozni.

(1a)64 Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. A címkén vagy a kísérőokmányon változatlanul fel kell tüntetni az engedélyben előírt valamennyi adatot.

(2) A magas - 28 tömeg %-nál nagyobb - nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágya kizárólag csomagoltan hozható kiskereskedelmi forgalomba.

A termésnövelő anyaggal folytatott tevékenység ellenőrzése


13. §65 (1)66 A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) a termésnövelő anyaggal folytatott tevékenységek során vizsgálja különösen

a) a forgalmazott készítmény engedélyének meglétét, és az engedélyben foglalt előírások betartását,

b) a 4. számú mellékletben és az engedélyben előírtak feltüntetését a címkén, illetve a kísérőokmányokon,

c) a helyszínen megállapítható minőségi kifogásokat (küllem, csomagolásra vonatkozó előírások, tárolási körülmények),

d) a gyártási és eltarthatósági időt,

e) hulladék feldolgozása esetén a hulladékkezelési engedély, állati eredetű melléktermékek feldolgozása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága engedélyének, telepengedélynek a meglétét,

f) a termékállandóság biztosítására tett intézkedéseket, különösen a gyártási folyamat átláthatóságát, és a gyártási folyamathoz szükséges berendezések, alapanyagok, valamint az alapanyagok és a kész termékek elkülönült tárolására alkalmas tárolóterek rendelkezésre állását.

(2)67
Az ellenőrzés során a növény- és talajvédelmi igazgatóság - a jogsértés súlyosságára, következményeire és ismétlődésére tekintettel - különösen az Éltv. 57. § a)-c), f) és g) pontjában meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja, ha a termésnövelő anyag

a) az engedélytől eltér, vagy nem rendelkezik engedéllyel, különösen, ha

aa) az engedélyes gyártó nevét, vagy a termék nevét jogosulatlanul tüntették fel, vagy

ab) az engedélyre jogosultatlanul hivatkoztak,

b) jelölése hiányos vagy a vonatkozó előírásoknak nem felel meg, különösen

ba) csomagolóanyag-utánzás esetén,

bb) nyomonkövethetőségre vonatkozó jelölés hiánya esetén, vagy

bc) ha valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz a címke,

c) küllemi, csomagolástechnikai, tárolási szempontból minőségi kifogás alá esik, különösen, ha az

ca) jogosulatlan gyártási tevékenységből származik, vagy

cb) átcímkézett, felülcímkézett, kivéve a hatóság erre vonatkozó kötelezése esetén, vagy

d) lejárt szavatossági idejű.

(3)68 A termékállandóság vizsgálatához a növény- és talajvédelmi igazgatóság a gyártónál, a kiszerelőnél, a kereskedőnél és a felhasználónál térítésmentesen mintát vehet. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.

(4)69 A minták vizsgálata az engedélyben előírt paraméterekre terjedhet ki, amely indokolt esetben további adatok ellenőrző vizsgálatával is bővíthető.

(5)70 Ha a toxikus elem, a só és a szerves szennyezőanyag-tartalom akár egy paraméter vonatkozásában is meghaladja a 3. számú mellékletben meghatározott határértéket, vagy nem felel meg a 3. számú melléklet szerinti higiénés mikrobiológiai határértékeknek, vagy a termék csírázásgátló hatású, a növény- és talajvédelmi igazgatóság az azonos gyártási számmal, vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel

a) további forgalmazását megtiltja és visszahívását elrendeli, vagy

b) zár alá vételét elrendeli, amíg a termék biztonságáért és minőségéért felelős megállapításra kerül.

(5a)71 Amennyiben a visszahívott termék egy megismételt gyártási folyamatot követően, minőségellenőrzés alapján a készítmény megfelel az engedélyokirat előírásainak, a növény- és talajvédelmi igazgatóság jóváhagyásával ismét forgalomba hozható. A vizsgálatot a termék biztonságáért és minőségéért felelősnek az engedélyokiratban előírt paraméterekre, akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetnie.

(5b)72 Amennyiben a megismételt gyártási folyamatot követően keletkezett termék a minőség ellenőrzése alapján nem megfelelőséget mutat, a hulladékokra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6)73 Az engedélyben előírt hatóanyag-tartalom csökkenése esetén a növény- és talajvédelmi igazgatóság elrendeli az azonos gyártási számmal, vagy egyéb azonosításra alkalmas egyedi jelöléssel ellátott tétel forgalomba hozatali tilalmát. A növény- és talajvédelmi igazgatóság a forgalomba hozatali tilalmat kérelemre feloldja, amennyiben a mért hatóanyag tartalmat a tétel tulajdonosa a címkén vagy a kísérőokmányon feltünteti. A termésnövelő anyag a mért hatóanyag tartalom feltüntetésével legfeljebb fél évig hozható forgalomba.

(7)74 A termésnövelő anyag reklámjának valamennyi marketingkommunikációs eszköz vonatkozásában összhangban kell lennie az engedély tartalmával, valamint a reklámokban szereplő valamennyi állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie. A termésnövelő anyagnak nem tulajdonítható olyan hatás, melynek igazolhatóságát az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során nem vizsgálta, és amely a termék engedélyokiratában nem szerepel.

(8)75 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az engedélyköteles termésnövelő anyag szállítmányok szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alá vonása esetén ellenőrzi, hogy a beérkező készítmény szerepel-e a Magyarországon engedélyezett termésnövelő anyagok listáján.

14. §76 Import termékek esetében minden év január 31-ig az engedélyesnek nyilatkozni kell az első magyarországi forgalmazóról és a raktárakról. A nyilatkozatot az engedélyező hatóság részére kell benyújtani.

15. §77 (1) Lejárt eltarthatósági idejű készítmény a minőség ellenőrzése nélkül nem hozható forgalomba A vizsgálatot a forgalmazónak, illetve a tétel tulajdonosának az engedélyokiratban előírt paraméterekre, akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetnie.

(2) Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény megfelel az engedélyokirat előírásainak, a megvizsgált tétel további 1 évig hozható forgalomba. A tétel tulajdonosa vagy a forgalmazó köteles a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat kérésre a vevő vagy a hatósági ellenőrzés során az NTI rendelkezésére bocsátani.

(3) Az engedélyben előírt hatóanyag-tartalom csökkenése esetén a termésnövelő anyag a mért hatóanyag tartalom feltüntetésével legfeljebb fél évig forgalomba hozható.

(4) Ha a termék nem felel meg a 3. számú mellékletben meghatározott határértékeknek, vagy a termék csírázásgátló hatású akkor hulladékként kell kezelni.

(5) Az azonosíthatatlanná vált termék és csomagoló anyag kezelésére a hulladékokra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

A termésnövelő anyagok felhasználása

 

16. § (1) Termésnövelő anyag kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint használható fel.

(2) Termésnövelő anyag ivóvízbázis védőterületén való felhasználásakor a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló külön jogszabályban előírt korlátozásokat is figyelembe kell venni.

(3) A termésnövelő anyagok légi úton történő kijuttatására a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) Nitrogéntartalmú termésnövelő anyag felhasználása során be kell tartani a külön jogszabályban előírt követelményeket.

(5)78 A termésnövelő anyagokat csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a talajok külön jogszabály szerinti kockázatos anyagtartalma ne haladja meg tartós használat esetén sem a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló külön jogszabályban meghatározott „B” szennyezettségi határértéket, valamint a felszín alatti vizek állapota a termésnövelő anyagok felhasználása következtében ne romoljon.

(6)79 Zárt termesztő berendezésekből a termesztési ciklus(ok) befejezése után kikerülő, e rendelet előírásai szerint engedélyezett termésnövelő anyagok (gombakomposzt, termesztőközeg) mezőgazdasági területen történő felhasználása a külön jogszabályban meghatározott egyszerűsített talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedéllyel lehetséges. Ezen anyagok tárolására, kiszerelésére használt talajidegen anyagok mezőgazdasági területre nem juttathatók ki.
 

Kísérleti felhasználás

 

17. §80 (1) A termésnövelő anyagok akkor használhatók fel kísérleti célra, ha a kísérleti felhasználás iránti kérelem adattartalma alapján várhatóan nincsenek káros hatással a növénykultúrára, a talajra, az ember és az állat egészségére, valamint nem veszélyeztetik a környezetet és a természetet.

(2) Engedéllyel nem rendelkező termékkel vagy az engedélytől eltérő felhasználási területen a laboratóriumi és mikroparcellás kísérletek kivételével csak kérelemre, az engedélyező hatóság által megadott külön engedély alapján lehet kísérletet végezni.

(3) Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(4) Engedélyezési célból termésnövelő anyaggal kísérletet kizárólag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy végezhet.

(5)81 A kísérleti terület méretét a kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság határozza meg. de az összes kísérleti terület nagysága nem haladhatja meg az 5 ha-t.

(6)82 A kísérletet a növény- és talajvédelmi igazgatóság ellenőrzi.

(7)83 A még nem engedélyezett készítményekkel folytatott szabadföldi kísérleteket nyilvánosan bemutatni, illetve a vizsgálati eredményeket ismertetni csak az engedélyező hatóság előzetes engedélye alapján lehet. Ez a tevékenység kísérleti célú felhasználásnak minősül.
 

Záró rendelkezések

 

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba.

(2)84 A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2014. (XII. 17.) FM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az engedélyező hatóság hivatalból felülvizsgálja a termesztő közeg típusokra vonatkozó előírásokat a MódR. hatálybalépésekor már kiadott engedélyekben a MódR. hatálybalépését követő két éven belül.

(3)85 A MódR.-rel megállapított 3. § (5) bekezdésének való megfelelés érdekében a MódR. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek esetében az engedélyező hatóság a MódR. hatálybalépését követő egy éven belül nyilatkozattételre szólítja fel az engedélyest.

(3a)86 A 2015. június 1. után kiadott engedélyben a MódR.-rel megállapított 7. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja nem szerepelhet.

(3b)87 Ahol egy engedélyben nem megállapítható meg a MódR.-rel megállapított 2. § 17. pontja szerinti referencianév, ott az engedélyező hatóság a MódR. hatálybalépését követő egy éven belül nyilatkozattételre szólítja fel az engedélyest.

(3c)88 A MódR.-rel megállapított 11. § (6)-(8) bekezdéseiben és 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak a MódR. hatálybalépését követő három hónap elteltével gyártott tételek esetében kell megfelelni. A MódR. hatálybalépését követő három hónapot megelőzően gyártott tételek raktárakban és kereskedelmi forgalomban található készletei legkésőbb a MódR. hatálybalépését követő egy évig hozhatók forgalomba az eredeti csomagolásban, ezt követően a gyártó vagy az első magyarországi forgalomba hozó köteles a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközét a 11. § (6)-(8) bekezdéseinek és a 12. § (1) bekezdésének átcímkézéssel vagy átcsomagolással megfeleltetni.

(3d)89 A MódR. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek esetében a termékállandóság vizsgálatánál a toxikus elemek vonatkozásában a 3. számú mellékletben található maximális határértékek irányadóak.

(4) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

(5)90 Az 1. § (4) bekezdése, 2. § 8. és 12-19. pontja, 3. § (4) és (5) bekezdése, 4. § (1), (4) és (6) bekezdése, 4/A. §-a, 7. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c), e), g) és n) pontja, 8. § (2) bekezdése, 9. §-át megelőző alcíme, 9. § (2a) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, (6a) és (6b) bekezdése és (9) bekezdése, 10. § (8) bekezdése, 11. § (3)-(9) bekezdése, 12. § (1)-(1b) bekezdése, 13. § (1), (2) és (4)-(8) bekezdése, 14. és 15. §-a, 17. § (5) és (7) bekezdése, 18. § (2)-(3d) bekezdése, 1. számú melléklet 3., 7. pontja, 8. pont 8.3. alpontja, 13. pontja, 15. pont 15.6-15.13. alpontja, 2. számú melléklet 4.6.1., 5.6.1., 6.6.1., 8.6.1., 9.6.1., 10.5.1. pontja, 2. számú melléklet 4.6.1., 5.6.1., 6.6.1., 8.6.1., 9.6.1., 10.1., 10.5.1., 10.6. pontja, 8. pont 8.3. és 8.8-8.10. alpontja, 1.4., 1.7., 2.3., 2.7., 4.2., 4.3., 5.3., 5.7., 6.2., 6.3., 6.7., 7.3., 7.6., 9.3., 9.7., 10.3., 10.6. pontja, 3. számú melléklet 2.1., 2.2., 2.6., 3.2., 4.1., 4.2., 4.6., 5.6., 6.4., 8.6., 9.1., 9.2., 9.6., 10.5. pontja, 3. számú melléklet függelék E és F pont, 4. számú melléklet 12. és 17. pontja tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

19. §91 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az azt módosító 463/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.
 

1. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez92
Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti kérelem

 

Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti kérelem

1. A termésnövelő anyag kereskedelmi neve.

2. A termésnövelő anyag típusa, az 1. számú melléklet függeléke szerint.

3.93 Gyártó és az engedély jogosultjának neve, címe és statisztikai számjele, a gyártás helyszíne, bérgyártás esetén a bérgyártó neve, címe, statisztikai számjele.

4. A kérelmező neve, címe és statisztikai számjele.

5.94 A készítmény teljes összetétele, a hatóanyagok, valamint a szennyező anyagok megnevezése és koncentrációja, az alapanyagok származási helye és koncentrációja.

6. A gyártó által szavatolt minőségi jellemzők.

7.95
A gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok, a készítmény hatásmechanizmusa.

8. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

9. A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.

10. A gyártó által forgalmazni kívánt kiszerelési egység, a csomagolóeszköz anyaga, címketerv.

11. A termésnövelő anyag - kérelmező által megadott - vámtarifaszáma hat számjegyig.

12. Ha a termésnövelő anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a termék UN száma és ADR/RID osztálya.

13.96 Bányászott termékek esetén a feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásáról szóló bányafelügyeleti határozat.

14. A termésnövelő anyag gyártástechnológiájának leírása.

15. A kérelemhez mellékelt dokumentumok:

15.1. A készítmény vizsgálati eredményei.

15.2. A készítmény biztonsági adatlapja, a kémiai biztonságról szóló törvény előírásai szerint.

15.3. Az engedélyezési eljárási díj befizetésének igazolása.

15.4.97

15.5. A külön jogszabály szerint kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyagok esetén annak bemutatása, hogyan viselkednek a kockázatos anyagok a talajban, milyen hatással vannak a felszín alatti vizekre.

15.6.98 Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az engedélyezni kívánt termék, vagy annak bármely jellemzője, valamint elnevezése harmadik személy szellemi tulajdonjogát nem sérti.

15.7.99 Amennyiben a gyártó nem azonos a kérelmezővel, úgy gyártói felhatalmazás az engedélyezésre.

15.8.100 Amennyiben a gyártó nem azonos az engedélyessel, úgy gyártói nyilatkozat az engedélyes megnevezésével.

15.9.101 A védett márkanevek, kereskedelmi megnevezések tulajdonosainak hozzájárulása.

15.10.102 A készítmények előállításhoz felhasznált alapanyagok gyártóinak igazolása arról, hogy adott készítményben az alapanyag felhasználásához hozzájárulnak és legalább 1 évig biztosítják az ellátást.

15.11.103 Hulladékok feldolgozása esetén a hulladékkezelési engedély.

15.12.104 Állati eredetű melléktermékek feldolgozása esetén az állategészségügyi hatóság engedélye.

15.13.105 Telepengedély.

1. számú melléklet függeléke
A termésnövelő anyagok típusai

 

A termésnövelő anyagok típusai

1. MŰTRÁGYÁK

A. EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

A/1. Nitrogén műtrágyák

A/2. Foszfor műtrágyák

A/3. Kálium műtrágyák

B. ÖSSZETETT MŰTRÁGYÁK

B/1. Szilárd komplex műtrágyák

B/2. Szilárd kevert műtrágyák

B/3. Szuszpenziós műtrágyák

B/4. Oldat műtrágyák

C. MEZOELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

- Kalcium

- Magnézium

- Kén

- Nátrium

D. MIKROELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

D/1. Egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák

- Bór

- Kobalt

- Réz

- Vas

- Mangán

- Molibdén

- Cink

D/2. Összetett mikroelem-tartalmú műtrágyák

2. SZERVES TRÁGYÁK

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

4. KOMPOSZTOK

5. GILISZTAHUMUSZOK

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok

- Puhamészkő őrlemény

- Keménymészkő őrlemény

- Lápi mész

- Tavi mész

- Meszes lápföld

- Cukorgyári mésziszap

- Alginit

- Dolomit

- Önporló dolomit

6.2. Savas hatású talajjavító anyagok

- Gipszanhidrid (őrölt)

- Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)

- Lignitpor

6.3. Szerves talajjavító anyagok

- Tőzeg

- Lápföld

- Lignitpor

- Alginit

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

11. EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Az egyes terméktípusok egymással kombinálhatók, jelölésük ebben az esetben a következő:

a) a készítmény megnevezésében előre kerül a legnagyobb arányban szereplő alkotórész (alaptípus),

b) utána a részarány csökkenő sorrendjében a további típusok, a „hozzáadásával” kitétel feltüntetésével (például műtrágya szerves és ásványi trágya hozzáadásával).
 

2. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó vizsgálati eredmények és adatok

 

Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó vizsgálati eredmények és adatok

1. MŰTRÁGYÁK

1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat, adatok

1.1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (szilárd műtrágyáknál 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony műtrágyáknál eredeti oldatban),

- sűrűség/térfogattömeg,

- nedvesség-tartalom/szárazanyag-tartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

- nitrogéntartalmú műtrágyák esetén a nitrát, ammónium és amid nitrogén formák,

- káliumtartalmú műtrágyák esetén klorid, illetve szulfáttartalom,

- gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok.

1.1.2. Fizikai, kémiai jellemzőkre vonatkozó adatok:

- tapadási hajlam (szilárd műtrágyák),

- higroszkóposság (szilárd műtrágyák),

- dinamikai viszkozitás (oldat műtrágyák, szuszpenziós műtrágyák),

- kristályosodási pont (oldat műtrágyák),

- szuszpenzió stabilitás (szuszpenziós műtrágyák),

- relatív kifolyási sebesség (szuszpenziós műtrágyák),

- hidegtűrés (szuszpenziós műtrágyák),

- korrozív hatás,

- kelátképző anyag.

1.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából: 106

- P, K, NPK műtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,

- mikroelem - és mikroelemet is tartalmazó műtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Co.

1.3. Biztonságtechnikai okból elvégzendő vizsgálatok 3 x 1 kg mintából a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK, európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében található módszer szerint.

Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál több ammónium-nitrátot tartalmazó műtrágyáknál:

- porozitás (olaj visszatartás),

- éghetőanyag-tartalom,

- pH,

- szemcseméret eloszlás,

- klorid tartalom,

- nehézfém (Cu) tartalom vizsgálata,

- robbanóképesség vizsgálata.

1.4.107 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a műtrágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

1.5. Biológiai hatás vizsgálata

1.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

1.5.2. Táprudak esetében külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként legalább 2-4 eltérő növényben fitotoxikus hatás vizsgálata.

1.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

1.7.108 Amennyiben a műtrágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1.109 Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

- térfogattömeg,

- szárazanyag-tartalom,

- szervesanyag-tartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

2.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 110

2.3.111 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a szerves trágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

2.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

2.5. Biológiai hatás vizsgálata

2.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

2.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

2.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

2.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

2.6.2.112

2.7.113 Amennyiben a szerves trágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (szilárd terméknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony terméknél eredeti oldatban),

- sűrűség/térfogattömeg,

- nedvességtartalom,

- szervesanyag-tartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

- gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).

3.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 114

3.3. Biológiai hatás vizsgálata: 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

3.4. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

4. KOMPOSZTOK

4.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

- térfogattömeg,

- szárazanyag-tartalom,

- szervesanyag-tartalom,

- vízben oldható összes sótartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

4.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

4.3.115 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

A komposzt előállításához felhasznált hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

4.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

4.5. Biológiai hatás vizsgálata

4.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat.

4.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

4.5.3. Gomba komposztoknál és gomba takaróföldeknél 1-2 gomba tesztnövénnyel végzett vizsgálat.

4.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

4.6.1.116 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

4.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az importból származó tőzeg esetében.)

4.7. A komposzt előállításhoz felhasznált hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

- térfogattömeg,

- szárazanyag-tartalom,

- szervesanyag-tartalom,

- vízben oldható összes sótartalom,

- szemcseméret-eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

5.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 117

5.3.118 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a gilisztahumusz előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH-tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F WHO TEQ-ekben kifejezve.

5.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

5.5. Biológiai hatás vizsgálata

5.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat.

5.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

5.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

5.6.1.119 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

5.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából.

5.7.120 Amennyiben a gilisztahumusz előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot.

6.1.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok

6.1.1.1. Puhamészkő őrlemény

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

- MgCO3-tartalom,

- nedvességtartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- 0,8 mm-es szitán áteső rész,

- 2,0 mm-es szitán áteső rész,

- 5,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.2. Keménymészkő őrlemény

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

- nedvességtartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- 0,25 mm-es szitán áteső rész,

- 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.3. Lápi mész, tavi mész, meszes lápföld, cukorgyári mésziszap, alginit

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

- nedvességtartalom.

6.1.1.4. Dolomit

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

- Ca-tartalom,

- Mg-tartalom,

- nedvességtartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- 0,1 mm-es szitán áteső rész,

- 0,25 mm-es szitán áteső rész,

- 0,8 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.5. Önporló dolomit

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

- Ca-tartalom,

- Mg-tartalom,

- nedvességtartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- 0,1 mm-es szitán áteső rész,

- 0,25 mm-es szitán áteső rész,

- 1,0 mm-es szitán áteső rész,

- 2,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2. Savas hatású talajjavító anyagok

6.1.2.1. Gipszanhidrid (őrölt)

- CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve,

- szemcseméret eloszlás,

- 0,8 mm-es szitán áteső rész,

- 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2.2. Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)

- CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve,

- szemcseméret eloszlás,

- 1,0 mm-es szitán áteső rész,

- 2,5 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2.3. Lignitpor

- S-tartalom,

- nedvességtartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.3. Szerves talajjavító anyagok

6.1.3.1. Tőzeg

- nedvességtartalom,

- szervesanyag-tartalom.

6.1.3.2. Lápföld

- nedvességtartalom,

- szervesanyag-tartalom.

6.1.3.3. Lignitpor

- szervesanyag-tartalom.

6.1.3.4. Alginit

- nedvességtartalom,

- szervesanyag-tartalom.

6.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

- mészkő, dolomit

- szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok (tőzeg, lápföld, lignit, lápi mész, meszes lápföld, alginit): As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

6.3.121 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a talajjavító anyag előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

6.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából: szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagoknál.

6.5. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: 6.1. pontban nem szereplő, talajjavító hatású készítményeknél, talajtípusonként legalább 2-4 szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges.

6.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

6.6.1.122 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat szerves eredetű talajjavító anyagoknál 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

6.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat: 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az importból származó tőzeg esetében.)

6.7.123 Amennyiben a talajjavító anyag előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1.124 Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (szilárd talajkondicionáló készítményeknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony talajkondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),

- sűrűség/térfogattömeg,

- nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, szerves anyag stb.),

- gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság, vízfelvevő képesség stb.).

7.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 125

7.3.126 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a talajkondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

7.4. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: talajtípusonként legalább 2-4 szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges.

7.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

7.6.127 Amennyiben a talajkondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (szilárd készítményben 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony készítményben eredeti oldatban),

- térfogattömeg/sűrűség,

- nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

- szervesanyag-tartalom.

8.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 128

8.3.129 Mikrobiológiai minősítés 3 x 1 kg vagy liter mintából, illetve a vizsgáló laboratóriummal előzetesen egyeztetetett mennyiségből.

8.3.1. mikroorganizmusok számszerű meghatározása,

8.3.2. enzimaktivitás vizsgálat,

8.3.3. mikorrhiza vizsgálat.

8.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 x 1 kg vagy liter mintából.

8.5. Biológiai hatás vizsgálata

8.5.1. Szimbionta mikroorganizmusok: magcsávázásos felhordás esetén 1 üvegházi vizsgálat (Roux-csöves vizsgálat).

8.5.2. Cellulózbontó mikroorganizmusok.

8.5.2.1. Komposztálási célra: 1 üvegházi vizsgálat kétféle talajon (cellulózbontási teszt).

8.5.2.2. Tarlókezelési célra: 2 szabadföldi vizsgálat eltérő fizikai féleségű talajokon, növény nélkül (laboratóriumi respiráció mérés).

8.5.3. Elsődlegesen talajon keresztül ható, termésnövelő hatású mikroorganizmusok: 1-2 tenyészedényes bioteszt 2 eltérő fizikai féleségű talajon, valamint 4-8 szabadföldi (indokolt esetben üvegházi) biológiai hatékonyság vizsgálat többféle fizikai talaj féleségen.

8.5.4. Növényre ható mikroorganizmusok: kultúránként (szakmailag indokolt esetben külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként) 2-4 szabadföldi vagy üvegházi vizsgálat.

8.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

8.6.1.130 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

8.7. Géntechnológiával módosított szervezettől mentességről igazolás szükséges.

8.8.131 A készítményt alkotó törzseket egyenként a Szent István Egyetem Kertészeti Kar törzsgyűjteményében kell elhelyezni.

8.9.132 A mikroorganizmusok megnevezése az alábbiak szerint:

8.9.1. fajnév,

8.9.2. faj alatti rendszertani kategóriák (törzsig).

8.10.133 A mikroorganizmus törzsre jellemző toxinspektrum megnevezése toxintermelő törzsek esetén.

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

9.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

- térfogattömeg,

- szárazanyag-tartalom,

- szervesanyag-tartalom,

- vízben oldható összes sótartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- N, P2O5, K2O.

9.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 134

9.3.135 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a termesztőközeg előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

9.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

9.5. Biológiai hatás vizsgálata: a csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékeknél kultúránként legalább 2-4 biológiai vizsgálat.

9.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

9.6.1.136 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

9.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat: 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az import tőzeget tartalmazó termesztőközegek esetében.)

9.7.137 Amennyiben a termesztőközeg előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1.138 Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- küllem: szín, szag, halmazállapot,

- pH (szilárd növénykondicionáló készítményeknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony növénykondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),

- sűrűség/térfogattömeg,

- nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

- szemcseméret eloszlás,

- gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, szerves anyag stb.),

- gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).

10.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

- As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se. 139

10.3.140 Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

Amennyiben a növénykondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

- összes PAH tartalom (19 vegyület),

- benz(a)pirén-tartalom,

- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

10.4. Biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok: külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 3-6 szabadföldi vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat szükséges.

10.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

10.5.1.141 Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

- Fekál coliform szám meghatározása,

- Fekál streptococcus szám meghatározása,

- Pseudomonas Aeruginosa szám meghatározása,

- Salmonella sp. kimutatása,

- Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

10.6.142 Amennyiben a növénykondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

11. EGYÉB ANYAGOK

Az anyag minőségétől függően az engedélyező hatóság esetenként adja meg a szükséges vizsgálatok körét.

3. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Minőségi előírások a termésnövelő anyagokra

1. MŰTRÁGYÁK

1.1.143 A hatóanyagokra vonatkozó előírások (tápoldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek alkalmazandók)

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

1.2.144 A toxikus elemekre vonatkozó előírások (tápoldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek alkalmazandók)

  As Cd Co Cr Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag**
Foszfor műtrágyák  10 *  -  100  1  50  100  -
Kálium műtrágyák  10  2  -  100 1  50  100  -
NPK műtrágyák  10  *  -  100  1  50  100  -
Mikroelem műtrágyák  10  2  50  100  1  50  100  5
NPK+mikroelem műtrágyák  10  *  50  100  1  50  100  5
Hulladékot is tartalmazó műtrágyák  10  2  50  100  1  50  100  5

 * A Cd tartalom legfeljebb 20 mg/P2O5 kg lehet (azaz 0,2 mg Cd/1% P2O5 hatóanyag).
** 20% szárazanyag-tartalom alatt a határértékek mg/l dimenzióban értendők.
1.3. Biztonságtechnikai okból megengedhető értékek
Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál több ammónium-nitrátot tartalmazó műtrágyáknál
- porozitás: a műtrágya olaj visszatartása az első két 25-50 °C közötti termikus ciklus után < 4%,
- éghető anyag tartalom szénben kifejezve: a 31,5%-nál nagyobb nitrogéntartalom esetén < 0,2%, 28,0-31,5% közötti nitrogén-tartalom esetén < 0,4%,
- pH: 10%-os vizes oldatban > 4,5,
- szemcseméret eloszlás: 0,5 mm alatt legfeljebb 3%, 1,0 mm alatt legfeljebb 5%,
- klorid-tartalom: < 0,02%,
- Cu-tartalom < 10 mg/kg sz.a.,
- robbanóképesség: minden egyes robbantás esetén valamennyi ólomhenger összenyomódása meghaladja az 5%-os értéket.
 

1.4. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz. a. T.E.Q

1.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1.145 Hatóanyagokra vonatkozó előírások

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban)   6,5-8,5
- térfogattömeg (kg/dm3) legfeljebb 0,7
- szárazanyag-tartalom (m/m%) legalább 40,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 40,0
- szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt legalább 100,0
- N-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0
- P2O5 tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5
- K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5
- Ca-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0
- Mg-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5

 2.2.146 A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Szerves trágyák 10 2 50 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó szerves trágyák 10 2 50 100 1 50 100 5

2.3.147 Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

2.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

2.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

2.6.148 Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

3.2.149 A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Ásványi trágyák 10 2 50 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó ásványi trágyák 10 2 50 100 1 50 100 5

3.3. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

3.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

4. KOMPOSZTOK

4.1.150 Hatóanyagokra vonatkozó előírások

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban)   6,5-8,5
- térfogattömeg (kg/dm3) legfeljebb 0,9
- szárazanyag-tartalom (m/m%) legalább 50,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 25,0*
- vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a. legfeljebb 4,0
- szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt legalább 100,0
- N-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0
- gombakomposztok esetében legalább 20 m/m%
- P2O5 tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5
- K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5
- Ca-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,2
- Mg-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5

4.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások151

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Komposztok 10 2 50 100 300 1 50 100 5

4.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

4.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

4.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

4.6. 152Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám 2x10 g vagy ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban)   6,5-8,5
- térfogattömeg (kg/dm3) legfeljebb 1,0
- szárazanyag-tartalom (m/m%) legalább 60,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 20,0
- vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a. legfeljebb 4,0
- szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt legalább 100,0
- N-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0
- P2O5 tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0
- K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,8
- Ca-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 3,0
- Mg-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,0

5.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Gilisztahumuszok 10 2 50 100 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó gilisztahumuszok 10 2 50 100 100 1 50 100 50

5.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

5.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

5.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

5.6.153 Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám 100 g vagy 100 ml

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások
Lúgos kémhatású talajjavító anyagok
Puhamészkő őrlemény

- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.  legalább 80,0
- MgCO3 tartalom (m/m%) sz.a. legfeljebb 20,0
- nedvességtartalom (m/m%) legalább 5,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 20,0
- szemcseméret eloszlás
= 0,8 mm-es szitán áteső rész legalább 45,0
= 2,0 mm-es szitán áteső rész  legalább 95,0
= 5,0 mm-es szitán áteső rész legalább 100,0
Keménymészkő őrlemény
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 90,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 5,0
- szemcseméret eloszlás
= 0,25 mm-es szitán áteső rész legalább 80,0
= 1,0 mm-es szitán áteső rész legalább 95,0
Lápi mész, tavi mész
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 50,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 40,0
Meszes lápföld
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 20,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 40,0
Szikkasztott cukorgyári mésziszap
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 40,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 35,0
Víztelenített cukorgyári mésziszap
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 50,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 25,0
Alginit
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 30,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 40,0
Dolomit
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 80,0
- Ca-tartalom (m/m%) sz.a. legfeljebb 16,0
- Mg-tartalom legalább 10,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 15,0
- szemcseméret eloszlás
= 0,1 mm-es szitán áteső rész legalább 20,0
= 0,25 mm-es szitán áteső rész legalább 80,0
= 0,8 mm-es szitán áteső rész legalább 100,0
Önporló dolomit
- összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 80,0
- Ca-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 16,0
- Mg-tartalom legalább 10,0
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 15,0
- szemcseméret eloszlás
= 0,1 mm-es szitán áteső rész legalább 20,0
= 0,25 mm-es szitán áteső rész legalább 80,0
= 1,0 mm-es szitán áteső rész legalább 95,0
= 2,0 mm-es szitán áteső rész legalább 100,0
Gipszanhidrid (őrölt)
- CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 50,0
- szemcseméret eloszlás
= 0,8 mm-es szitán áteső rész legalább 80,0
= 1,0 mm-es szitán áteső rész    legalább legalább 100,0
Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)
- CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a. legalább 40,0
- szemcseméret eloszlás
= 1,0 mm-es szitán áteső rész legalább 85,0
= 2,5 mm-es szitán áteső rész legalább 100,0
Lignitpor
- S-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 7,5
- szemcseméret eloszlás
= 2,5 mm-es szitán áteső rész legalább 100,0
Szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok
Tőzeg
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 55,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a legalább 40,0
Lápföld
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 55,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 30,0
Lignitpor   
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 50,0
Alginit
- nedvességtartalom (m/m%) legfeljebb 40,0
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 20,0

 6.2.154 A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Talajjavító anyagok(mészkő,dolomit, tőzeg kivételével) 10 2 50 100 100 1 50 100 5
Tőzeg 30 2 50 100 100 1 50 100 5
Hulladékot is tartalmazó talajjavító anyagok 10 2 50 100 100 1 50 100 5

6.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

6.4.155 Szerves talajjavító anyagok talajhigiénés mikrobiológiai előírásai

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

6.5. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

7.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírásokó

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Talajkondicionáló készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó talajkondicionáló készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 5

7.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

7.4. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által feltüntetett hatásnak.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

8.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Mikrobiológiai készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó mikrobiológiai készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 5

8.3. A mikrobiológiai minősítés feleljen meg a gyártó által garantált értékeknek. Nem okozhat toxikus hatást a talajban.

8.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

8.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

8.6.156 Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

9.1.157 Hatóanyagokra vonatkozó előírások

A B C D E F
Paraméterek  

Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

Közepes szervesanyag tartalmú virágföld

Termesztőföld Tartóközeg
- szárazanyag-tartalom (m/m%) legalább 30 45 45 -
- szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70 50 12 -
- N-tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3 0,3 0,03 -
- P2O5 tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,1 0,1 0,01 -
- K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3 0,1 0,03 -

 

- pH (10%-os vizes szuszpenzióban)   4,0-8,2
- térfogattömeg (kg/dm3) legfeljebb 0,8
- vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a. legfeljebb 0,2
- szemcseméret eloszlás 20,0 mm alatt legalább 100,0"


9.2.158 A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Tőzeget tartalmazó termesztőközeg 30 2 50 100 100 1 50 100 -
Tőzeget nem tartalmazó termesztőközeg 10 2 50 100 100 1 50 100 -
Hulladékot tartalmazó termesztőközeg 10 2 50 100 100 1 50 100 5

9.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

9.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény-egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

9.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

9.6.159 Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

10.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

  As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se
  tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag
Növénykondicionáló készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 -
Hulladékot is tartalmazó növénykondicionáló készítmények 10 2 50 100 100 1 50 100 5

10.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

- összes PAH tartalom (19 vegyület) < 1,0 mg/kg sz.a.
- benz(a)pirén tartalom < 0,1 mg/kg sz.a.
- ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) < 100,0 mg/kg sz.a.
- összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) < 0,1 mg/kg sz.a.
- összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve < 5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q

10.4. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

10.5.160 Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

- Fekál coliform szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Fekál streptococcus szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Pseudomonas Aeruginosa szám < 10 db/g vagy 10 db/ml
- Salmonella sp. negatív / 2x10 g vagy ml
- Humán parazita bélféreg peteszám negatív 100 g vagy 100 ml

3. számú melléklet függeléke

A műtrágyákra vonatkozó toleranciák

- A táblázatokban megadott toleranciák a tápanyag értékének a címkén, műbizonylaton feltüntetett értéktől való megengedett eltérését jelentik.
- A toleranciák célja a gyártás, a mintavétel és az elemzés során jelentkező eltérések figyelembevétele.
- Ha maximális érték nincs megadva, a tápanyagokat tekintve a feltüntetett érték túllépése - a mikroelemeket tartalmazó műtrágyák kivételével - nem korlátozott.
- A különböző nitrogénformák vagy a foszfor különböző oldhatósági formák esetében a feltüntetett tartalomra vonatkozó tolerancia az adott tápanyag összes tartalmának 0,1-e, de legfeljebb 2 tömegszázalék.

A. EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

A/1. NITROGÉN MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m%)
Kalcium-nitrát 0,4 N
Kalcium-magnézium-nitrát 0,4 N
Magnézium-nitrát 0,4 N
Nátrium-nitrát 0,4 N
Chilei salétrom 0,4 N
Kalcium-ciánamid 1,0 N
Nitrát tartalmú kalcium-ciánamid 1,0 N
Ammónium-szulfát 0,3 N
Ammónium-nitrát vagy kalcium-ammónium-nitrát
- 32 tömegszázalék N tartalom alatt 0,8 N
- 32 tömegszázalék N tartalom felett
0,6 N
Ammónium-szulfát-nitrát 0,8 N
Magnézium-szulfo-nitrát 0,8 N
Magnézium-ammónium-nitrát 0,8 N
Karbamid 0,4 N
Krotonilidén-dikarbamid 0,5 N
Izobutilidén-dikarbamid 0,5 N
Karbamid-formaldehid 0,5 N
Krotonilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén műtrágya 0,5 N
Izobutilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén műtrágya 0,5 N
Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya 0,5 N
Ammónium-szulfát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid) 0,5 N
Ammónium-szulfo-nitrát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid) 0,5 N
Karbamid-ammónium-szulfát 0,5 N

 A/2. FOSZFOR MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m %)
Bázikus salak, Thomas foszfátok, Thomas salak   
- 2 tömegszázaléknyi határok között kifejezett feltüntetés esetén -
- Egyetlen számmal kifejezett feltüntetés esetén 1,0 P2O5
Szuperfoszfát
- Semleges ammónium-citrátban oldható 0,8 P2O5
- Vízoldható 0,9 P2O5
Koncentrált szuperfoszfát
- Semleges ammónium-citrátban oldhat 0,8 P2O5
- Vízoldható 0,9 P2O5
Tripleszuperfoszfát
- Semleges ammónium-citrátban oldható 0,8 P2O5
- Vízoldható 1,3 P2O5
Részlegesen feltárt foszfátérc
- Ásványi savban oldható 0,8 P2O5
- Vízoldható 0,9 P2O5
Dikalcium-foszfát
- Lúgos ammónium-citrátban oldható 0,8 P2O5
Kalcinált foszfát
- Lúgos ammónium-citrátban oldható 0,8 P2O5
Alumínium-kalcium-foszfát
- Ásványi savban oldható 0,8 P2O5
- Lúgos ammónium-citrátban oldható 0,8 P2O5
Őrölt lágy foszfátérc
- Ásványi savban oldható 0,8 P2O5
- Hangyasavban oldható 0,8 P2O5

 A/3. KÁLIUM MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m%)
Kainit 1,5 K2O
Dúsított kainit só 1,0 K2O
Kálium-klorid
- 55 tömegszázalék K2O alatt 1,0 K2O
- 55 tömegszázalék K2O felett 0,5 K2O
Magnéziumsó tartalmú kálium-klorid 1,5 K2O
Kálium-szulfát 0,5 K2O
Magnéziumsó tartalmú kálium-szulfát 1,5 K2O
Kieserit kálium szulfáttal 1,0 K2O
Egyéb összetevők
- Magnézium - Magnézium    0,9 MgO vagy 0,55 Mg
- Klór 0,2 Cl

 B. ÖSSZETETT MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m%)
NPK műtrágyák
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,9
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O
NP műtrágyák
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
NK műtrágyák
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O
PK műtrágyák
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O


C. FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

C/1. EGYSZERŰ FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m%)
Nitrogén műtrágya oldat 0,6
Ammónium-nitrát-karbamid műtrágya oldat 0,6
Kalcium-nitrát oldat  
Magnézium-nitrát oldat   
Kalcium-nitrát szuszpenzió 0,4
Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya oldat 0,4
Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya szuszpenzió 0,4

 C/1. ÖSSZETETT FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus Tolerancia (m/m%)
NPK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,9
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O
NP műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
NK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- N-re vonatkoztatva 1,1 N
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O
PK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
- Összes hatóanyagra vonatkoztatva 1,5
- P2O5-re vonatkoztatva 1,1 P2O5
- K2O-ra vonatkoztatva 1,1 K2O

 D. MEZOELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

A tolerancia a deklarált érték egynegyede, de legfeljebb 0,9%.

Tápelem típus Tolerancia (m/m%)
Kalcium 0,64 Ca
- Kalcium-oxid 0,9 CaO
Magnézium 0,55 Mg
- Magnézium-oxid 0,9 MgO
Nátrium 0,67 Na
- Nátrium-oxid  0,9 Na2O
Kén  0,36 S
- Kén-trioxid  0,9 SO3

E.161 MIKROELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

  A B
1. Mikroelemtartalom (m/m%) Tolerancia (m/m%)
2. 2 tömegszázalék felett + 0,4
3. 0,05-2,00 tömegszázalék között + a feltüntetett tartalom 20%-a
4. 0,05 tömegszázalék alatt + a feltüntetett tartalom 50%-a

F. EGYÉB MŰTRÁGYÁK

  A B
1. Hatóanyagtartalom (m/m%) Tolerancia (m/m%)
2. 0,05 tömegszázalék alatt + a feltüntetett tartalom 50%-a
3. 0,05-2,00 tömegszázalék között + a feltüntetett tartalom 20%-a
4. 2-10 tömegszázalék között + 0,4
5. 10 tömegszázalék felett + 1,1

4. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó ömlesztett áru kísérő okmányán feltüntetendő adatok

1.163 Az engedély száma és hatálya.

2. A termésnövelő anyag kereskedelmi neve (feltűnő helyen, egyértelműen, olvashatóan).

3. A termésnövelő anyag engedélyben meghatározott típusa.

4. A gyártó neve, címe és statisztikai számjele.

5. Az engedélyes neve, címe és statisztikai számjele.

6. Az engedélyben előírt tápanyag-tartalom és oldhatóság a 4. számú melléklet függelékében meghatározott módon.

7. Felhasználási előírás.

8. Veszélyességi besorolás, veszély jelek, a kockázatokra (R) és a biztonságra (S) utaló mondatok, az alkalmazás során előírt védőeszközök, elsősegély-nyújtási eljárás.

9. Környezetvédelmi előírások.

10. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

11. Tárolási előírások.

12.164 Gyártási idő (év, hónap, nap), eltarthatóság a gyártó által adott gyártási számot, vagy a tétel azonosítására alkalmas jelölést.

13. A termésnövelő anyag - kérelmező által megadott - vámtarifaszáma hat számjegyig.

14.165 Garantált nettó tömeg vagy térfogat.

15. Ha a termésnövelő anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a termék UN száma és ADR/RID osztálya.

16. Egyéb előírások.

17.166 A címkén feltüntetett kötelező információk legkisebb betűmérete:

  A B C D
1. Kiszerelés (kg vagy liter) 0 < 0,5 0,5 < 2 2 <
2. Betűméret minimum 8 10 12

4. számú melléklet függeléke

 A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

1. A műtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve kísérőokmányán a tápelemeket vegyjellel és betűvel is, a táblázat szerinti elemi és oxidos formában kell feltüntetni. A táblázat tartalmazza az elemi és oxidos forma közötti átváltás vonatkozó szorzószámait. A tápelemek sorrendje egyben a felsorolás kötelező sorrendjét is jelenti.
2. A szilárd műtrágyák tápelem-tartalmát tömegszázalékban (m/m%), a folyékony műtrágyákét vegyes százalékban (m/v%) kell feltüntetni. A makro- és mezoelemeket egész számokban, adott esetben egy tizedes helyig kell megadni.
3. Az oldhatóságot a műtrágya tömegszázaléka szerint kell kifejezni. Amennyiben az elem teljes mértékben vízben oldható, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell feltüntetni, ha a vízben oldható mennyiség eléri a teljes mennyiség egynegyedét, a teljes és vízben oldható mennyiséget egyidejűleg kell feltüntetni.
4. A csak mikroelemet tartalmazó műtrágyánál a „mikroelem keverék” és az elemek nevét kell feltüntetni, ha a mikroelemeket más műtrágyához adagolják, akkor a műtrágya típus meghatározását a „mikroelemek hozzáadásával” és az elemek nevének kell követnie.
5. Amikor a mikroelemek kelát vagy komplex formában vannak kötve, akkor a mikroelem nevének megadása után a kelátja/komplexe pontosítást kell alkalmazni, és fel kell tüntetni a kelátképző vegyület nevét.
6. A mikroelemeket tartalmazó műtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve a kísérő okmányon fel kell tüntetni az alábbi szöveget is:
„Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendő!"

  Tápelem neve Vegyjel Átszámítás
Makroelemek Nirogén N  
Foszfor P P = P2O5 x 0,436
Foszfor-pentoxid P2O5  
Kálium K K = K2O x 0,830
Kálium-oxid K2O  
Mezoelemek Kalcium Ca Ca = CaO x 0,715
- Kálcium-oxid CaO  
Magnézium Mg Mg = MgO x 0,6
- Magnézium-oxid MgO  
Nátrium Na Na = Na2O x 0,742
- Nátrium-oxid Na2O  
Kén S S = SO3 x 0,400
- Kén-trioxid SO3  
Klór Cl  
Mikroelemek Bór B  
 
 
 
 
 
 
Kobalt Co
Réz Cu
Vas Fe
Mangán Mn
Molibdén Mo
Cink Zn

5. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Kísérleti felhasználás iránti kérelem


1. Kérelmező neve és címe

2. Kísérleti készítmény
a) kereskedelmi neve,
b) termésnövelő anyag típusa az 1. számú melléklet függeléke szerint,
c) gyártó neve, címe és statisztikai számjele,
d) összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyező anyagok megnevezése és részaránya,
e) a gyártó által szavatolt minőségi jellemzők,
f) a gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok,
g) tűzveszélyességi osztályba sorolás,
h) a gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.

3. Kísérlet
a) helyszíne (megye, helység, gazdaság, földhasználó),
b) az összes kísérleti terület nagysága ha-ban kifejezve,
c) kísérleti növény (faj, fajta, alany),
d) kísérlet elrendezése (parcellaméret, kezelésszám, ismétlések száma),
e) kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség),
f) értékelési szempontok.

_____________________________


Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

2  Megállapította: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

3  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 1. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

6  Beiktatta: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

7  Beiktatta: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 35. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.

8  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

9  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

10  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

11  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

12  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

13  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

14  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

15  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

16  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 3. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

17  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 53. § a).

18  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 3. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

19  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 3. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

20  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

21  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

22  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

23  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

24  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 5. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

25  Beiktatta: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

26  Beiktatta: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

27  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 5. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

28  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 5. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

29  Hatályon kívül helyezte: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) 13. Hatálytalan: 2009. III. 1-től.

30  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. II. 19-től.

31  Beiktatta: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2010. II. 19-től.

32  Megállapította: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2008. VIII. 2-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

33  Hatályon kívül helyezte: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 18. § a). Hatálytalan: 2014. XII. 27-től.

34  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

35  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

36  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 6. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

37  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (4).

38  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 17. § a).

39  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2010. II. 19-től.

40  Beiktatta: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2010. II. 19-től.

41  Beiktatta: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 7. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

42  Megállapította: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 5. §. Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 17. § b).

43  Beiktatta: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 5. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

44  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 8. §. Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 17. § c).

45  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 8. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

46  Megállapította: 73/2010. (V. 13.) FVM rendelet 18. § (2). Hatályos: 2010. V. 28-tól.

47  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

48  Módosította: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 16. § b).

49  Végre nem hajtható módosítására lásd: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (4).

50  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

51  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 7. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

52  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 7. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

53  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 7. § (4). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

54  Beiktatta: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

55  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 8. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

56  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 18. § b).

57  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

58  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

59  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

60  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

61  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

62  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

63  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 10. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

64  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 10. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

65  Módosítva: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 53. § d) alapján.

66  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

67  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

68  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (3).

69  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

70  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

71  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

72  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

73  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

74  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

75  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. § (3). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

76  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

77  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

78  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 10. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

79  Megállapította: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2008. VIII. 2-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

80  Megállapította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 11. §. Hatályos: 2010. II. 19-től.

81  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 13. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

82  Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 53. § d).

83  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 13. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

84  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

85  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

86  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

87  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

88  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

89  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

90  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 14. § (2). Hatályos: 2014. XII. 27-től.

91  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. §. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

92  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (2).

93  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

94  Megállapította: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2012. VIII. 1-től.

95  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

96  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 3. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

97  Hatályon kívül helyezte: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (2). Hatálytalan: 2010. II. 19-től.

98  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

99  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

100  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

101  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

102  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

103  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

104  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

105  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

106  Amennyiben a műtrágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további toxikus elemek vizsgálata is elrendelhető.

107  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

108  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

109  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (2).

110  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

111  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

112  Hatályon kívül helyezte: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (2). Hatálytalan: 2010. II. 19-től.

113  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

114  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

115  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

116  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

117  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

118  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

119  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

120  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

121  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

122  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

123  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

124  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 6.

125  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

126  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

127  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

128  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

129  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 2. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

130  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

131  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

132  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

133  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 3. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

134  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

135  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

136  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

137  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

138  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 6.

139  A hulladékot is tartalmazó készítményeknél.

140  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 4.

141  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 1.

142  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (2), 2. melléklet 5.

143  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 8.

144  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 8.

145  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (2), 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 9.

146  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 11.

147  Módosította: 42/2013. (V. 28.) VM rendelet 1. §, 1. melléklet 1.

148  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

149  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 11.

150  Módosította: 42/2013. (V. 28.) VM rendelet 1. §, 1. melléklet 2., 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 2., 10.

151  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 3.

152  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

153  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

154  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 4.

155  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

156  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

157  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 5. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

158  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 6.

159  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

160  Módosította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 1.

161  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

162  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (3), 3. melléklet 7. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

163  Módosította: 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 13. § (4).

164  Megállapította: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (4), 4. melléklet 1. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

165  Módosította: 42/2013. (V. 28.) VM rendelet 1. §, 1. melléklet 3.

166  Beiktatta: 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet 16. § (4), 4. melléklet 2. Hatályos: 2014. XII. 27-től.

167  Módosította: 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet 9. § e).